"ການລັກກະແສໄຟຟ້າ" ເປັນການກະທຳຜິດທາງກົດໝາຍ ທັງທາງແພ່ງ ແລະ ອາຍາ ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ " ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ ມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟ "

01-04-2022.