ແຈ້ງການ ມອດໄຟ 22 KV MSS 5.6 ມອດແຕ່ສະຖານີ ຫາ RCS ບຶງໜອງທາ

31-12-2020.