ການແກ້ໄຂບັນຫາໄຟຟ້າບໍ່ພໍໃຊ້, ໄຟຕົກໄຟມອດ ໃນບາງຂົງເຂດ.

20-11-2021.