ແຈ້ງການໝໍ້ໄຟຊໍາລຸດ, ເປ່ເພ, ໄໝ້ ຫຼື ທຳງານຜິດປົກກະຕິ ໂທສາຍດ່ວນ 1199

29-10-2018.