ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ

ສະຖານທີ

ບ້ານ ໂພນໝີ ໃຕ້ , ເມືອງ ວຽງຄໍາ ,ແຂວງ ວຽງຈັນ .

Tel: (023) 431015 & (023) 431593

Fax: (023) 431015 & (023) 431593

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ


ພາລະບົດບາດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ

  • ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ຕາມທິດທາງລວມ ຂອງພັກ - ລັດວາງອອກ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈໍາໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິການສັງຄົມ ຢູ່ພາຍໃນ ແຂວງວຽງຈັນ.
  • ຄຸ້ມຄອງ, ສ້ອມແປງ ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບຕາຂ່າຍ ແຮງກາງ 22 ກວ, ແຮງຕໍ່າ 0,4 ກວ, ໝໍ້ແປງ,ໝໍ້ນັບໄຟ ຕະລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ໄດ້ຊົມໃຊ້ ໄຟຟ້າເປັນປົກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
  • ຄຸ້ມຄອງ ໝໍ້ນັບໄຟ, ເກັບເງິນ ແລະ ທວງໜີ້ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ຂອງລູກຄ້າ ແຕ່ລະປະເພດຊົມໃຊ້.
  • ຄຸ້ມຄອງລູກຄ້າ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການ ຂອງການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ, ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ຊີວິດ, ຊັບສິນສ່ວນລວມ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ.
  • ວາງແຜນການພັດທະນາລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງວຽງຈັນແລະຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະສະເພາະໜ້າແລະຍາວນານ.
  • ດຳເນີນທຸລະກິດຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ຕາມການອະນຸມັດດ້ານລາຄາຫົວໜ່ວຍໄຟຟ້າຂອງລັດຖະບານ ທີ່ກໍານົດ.
  • ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ພະນັກງານວິຊາການ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງລັດວິສາຫະກິໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍໃນປະຈຸບັນ, ສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.
  • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮັ່ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີປະສິດທິຜົນສູງ.