ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ພາລະບົດບາດ ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີພາລະບົດບາດຄື:

 • ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ແກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການບໍລິຫານວຽກງານຄຸ້ມຄອງກິດຈະການໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າພາກຈຳໜ່າຍຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ດຳເນີນວຽກງານໃຕ້ການຊີ້ນຳ ໂດຍກົງຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.
 • ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີການຄິດໄລ່ລຽງທາງດ້ານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ.
 • ເປັນຫົວໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ມີລັກສະນະເອກະລາດໃນວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ວຽກງານການເງີນ, ການບັນຊີ.

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ

 • ຄຸ້ມຄອງລະບົບຈຳໜາຍໄຟຟ້າ ຊຶ່ງປະກອບມີສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າແຮງກາງ, ຕາຂ່າຍແຮງກາງ ແລະ ແຮງຕ່ຳໄປຫາໝໍ້ນັບໄຟ ຊຶ່ງເປັນຈຸດແບ່ງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸດທ້າຍກັບຜູ້ຊົມໃຊໄຟຟ້າ.
 • ບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບສາມາດຮັບຮອງ, ຄຸ້ມຄອງການສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ, ພຽງພໍ ແລະ ປອດໄພ.
 • ຄຸ້ມຄອງການຈຳໜາຍການເກັບກູ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີການຕົກເຮ່ຍໜ້ອຍ.
 • ບໍລິການຄຸ້ມຄອງລູກຄ້າດ້ວຍຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ວ່ອງໄວ, ອະທິບາຍຊື້ແຈ້ງແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າໃຊ້ໄຟຢ່າງປະຢັດ ແລະ ປອດໄພ.
 • ເກັບເງິນ, ເກັບໜີ້ຄ່າຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເຮັດດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີການຄຸ້ມຄອງເປັນຢ່າງດີ, ລີກລ້ຽງການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ.
 • ຕິດຕາມການລາຍງານຖານະການເງິນ: ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍໃຫ້ບໍລິສັດເປັນປະຈຳ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.
 • ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດລວມ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.
 • ຮັບໃຊ້ພິເສດວຽກງານບໍລິການສັງຄົມຕາມການຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ.