ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາເຊກອງ

ສະຖານທີ

ບ້ານ ໂພນຄຳ. ເທດສະບານເມືອງ ລາມາມ. ແຂວງເຊກອງ. ຖະໜົນ 16B ສປປ ລາວ.

Tel: (856-038) 211354

Fax: (856-038) 260013

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາເຊກອງ


ພາລະບົດບາດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາເຊກອງ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາເຊກອງ ແມ່ນທຸດລະກິດໜື່ງຂອງລັດມີໜ້າທີ: ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າອອກສູ່ຊົນນະບົດ ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ລັດກໍຄືຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວມອບໝາຍໃຫ້ເພື່ອຕອບສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຊາວແຂວງເຊກອງໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.