ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາສາລະວັນ

ສະຖານທີ

ບ້ານ ນາກົກໂພ. ເທດສະບານເມືອງສາລະວັນ. ແຂວງສາລະວັນ. ສປປ ລາວ.

Tel: (856-34) 211127

Fax: (856-34) 211253

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາສາລະວັນ


ພາລະບົດບາດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາສາລະວັນ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາສາລະວັນ ມີໜ້າທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໂດຍຂື້ນກັບຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້າພາກໃຕ້.

ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບຕາຂ່າຍ, ໝໍ້ແປງ ແລະ ໝໍ້ນັບໄຟໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເກັບເງີນໃຫ້ໄດ້ດີ. ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ເວົ້າລວມເວ້າສະເພາະຢູ່ສາຂາແຂວງສາລະວັນ.

ຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖີງ, ການບໍລິການຕິດຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງສູ່ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ແລະ ບໍລິການເຂດທີ່ມີເສດຖະກິດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າໂດຍຄຳໜືງເຖີງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເປັນສຳຄັນ.

ສາຂາແຂວງສາລະວັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສູນກາງ (ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້າພາກໃຕ້) ແລະ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຣ່ແຂວງສາລະວັນ.