ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຜົ້ງສາລີີ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຜົ້ງສາລີີ


ພາລະບົດບາດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຜົ້ງສາລີີ