ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ

ສະຖານທີ

ບ້ານ ຂາມຢ່ອງ. ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ. ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ສປປ ລາວ.

Tel: (+856) 071 212190

Fax: (+856) 071 212720

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ


ພາລະບົດບາດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ

  • ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິການສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
  • ຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ພຽງພໍຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
  • ຄຸ້ມຄອງບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລະບົບຕາຂ່າຍແຮງກາງ, ແຮງຕ່ຳ ໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ງານເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
  • ວາງແຜນການພັດທະນາລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.
  • ບໍລິການຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ຕາມການອະນຸມັດ ດ້ານລາຄາ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.
  • ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ບຳລຸງກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ພະນັກງານວິຊາການເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍໃນປະຈຸບັນ, ສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.
  • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮັ່ຍໃນພາກຈຳໜ່າຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
  • ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ລະບຽບ ຫຼັກການ ໃນການນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ ການບໍລິການລູກຄ້າ, ການປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.