ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ສະຖານທີ

ບ້ານ ວຽງທອງ. ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ


ພາລະບົດບາດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ເພື່ອແນ່ໃສເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການຈໍາໜ່າຍ, ເກັບກູ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິການໄຟຟ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງວຽກງານການບໍລິການຮັບໃຊ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ ຕະຫຼອດຮອດແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໃຫ້ນັບມື້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ. ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງ ສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈື່ງໄດ້ອອກຂໍ້ກໍານົດພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ