ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາຄໍາມ່ວນ

ສະຖານທີ

ບ້ານ ໂພນສະໜາມ. ເມືອງທ່າແຂກ. ແຂວງຄຳມ່ວນ. ສປປ ລາວ. ຖະໜົນ ວຽງຈັນ. ຕູ້ ປນ 069.

Tel: (856-51) 212057

Fax: (856-51) 212682

Website: www.edl_km.com.la

Email: EDl-KM@.gmail.com

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາຄໍາມ່ວນ


ພາລະບົດບາດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາຄໍາມ່ວນ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຄໍາມ່ວນ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລັດ ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຮູບແບບເປັນສາຂາ, ສາຍຕັ້ງຂື້ນກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ຖະໜົນມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ. ສາຍຂວາງຂຶ້ນກັບ ອົງຄະນະພັກ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງຄຳມ່ວນ;

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີພາລະບົດບາດຄືກັນກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຕ່ລົງເລິກຄວາມຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງບໍລິການໄຟຟ້າ ພາຍໃນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ໃກ້ຄຽງ.

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີບົດບາດໜ້າທີ່ຮັບປະກັນການຕອງສະໜອງໄຟຟ້າພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ.