ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫົວພັນ

ສະຖານທີ

ບ້ານ ນາດົງຈອງ. ເມືອງ ຊຳເໜືອ. ແຂວງຫົວພັນ. ສປປ ລາວ.

Tel: 064 312352 ,312799

Fax: 064 312945

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫົວພັນ


ພາລະບົດບາດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫົວພັນ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາຫົວພັນ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລັດປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍຄື ຄຸ້ມຄອງການຮັບ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງບຳລຸງຮັກສາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍໄຟຟ້າ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ເພື່ອບໍລິການສັງຄົມ ແລະ ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ແຂວງຫົວພັນ.